nhạc trung quốc

Nhị Hồ, một nhạc cụ dây truyền thống của Trung ...

ErHu là một nhạc cụ cung cấp dây, có hai dây. ErHu hiện đại đo hai dây của họ bằng một phần năm hoàn hảo. Nó thuộc về các nhạc...

Nhị Hồ, một nhạc cụ dây truyền thống của Trung ...

ErHu là một nhạc cụ cung cấp dây, có hai dây. ErHu hiện đại đo hai dây của họ bằng một phần năm hoàn hảo. Nó thuộc về các nhạc...

Guqin, một nhạc cụ gảy bảy dây

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa âm nhạc chiếm một phần lớn trong đó. Trong lịch sử nước Tàu thời phong kiến, Tần, Cờ, Thư, Họa được...

Guqin, một nhạc cụ gảy bảy dây

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa âm nhạc chiếm một phần lớn trong đó. Trong lịch sử nước Tàu thời phong kiến, Tần, Cờ, Thư, Họa được...